Warunkiem determinującym objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia przez Ubezpieczyciela
jest dogłębna analiza poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynku, rozwiązań
zmniejszających ryzyko wystąpienia pożaru oraz ewentualne skutki jego powstania.

Oferujemy współpracę w zakresie:
1. Audyty przeciwpożarowe (kontrole wewnętrzne) obiektów budowlanych.
a. Audyt przez doświadczonych specjalistów, inżynierów i rzeczoznawców.
b. Pisemnie sporządzony raport.
c. Wnioski mające na celu poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej.
d. Stosowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań.

2. Symulacje komputerowe w zakresie:
a. Symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się dymu.
b. Obliczenia czasu niezbędnego do zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej.
c. Określenie wpływu pożaru na proces ewakuacji.
d. Analiza warunków i oddziaływania pożaru na wielopomieszczeniowe struktury
budowlane.
e. Analiza transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru.